شماره روزنامه ۶۰۱۵
|

ناترازی آب

ناترازی آب

  • کشاورزی رویایی در برنامه هفتم

    دنیای اقتصاد: برنامه‌های توسعه، جهت‌گیری میان‌مدت در اقتصاد کشور را مشخص می‌کند و از این جهت حائزاهمیت است. برنامه هفتم توسعه در سه فصل «امنیت‌‌‌‌ غذایی‌‌‌‌ و ارتقای‌‌‌‌ تولید محصولات کشاورزی»، «نظام مدیریت‌‌‌‌ یکپارچه‌‌‌‌ منابع‌‌‌‌ آب» و «ترانزیت‌‌‌‌ و اقتصاد دریامحور» به مباحث مرتبط با بخش کشاورزی پرداخته است. با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در تولید و اشتغال کشور و همچنین مشکلا تی همچون ناترازی آب، بررسی کارشناسی احکام برنامه هفتم در این بخش اهمیت زیادی دارد، به‌همین‌دلیل مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش…
۱
بیشتر