ضریب جینی در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ کاهش پیدا کرده است ،به بیان دیگر میزان شکاف درآمدی در سال ۹۸ نسبت به سال گذشته خود کاهش یافته است .البته برخی اقتصاددانان این اتفاق را رویداد خوبی تلقی نمی کنند .بیشترین و کم ترین ضریب جینی در شهر های کشور به ترتیب ۰.۴۵ و ۰.۲۶ در سال ۹۸ به ثبت رسیده است .همچنی در سال ۹۸ ضریب جینی کل مناطق روستایی کشور  ۰.۳۵ برآورد شده است .

ضریب جینی

از ضریب جینی در اقتصاد به عنوان اندازی گیری میزان نابراری درآمدی یا به عبارت دیگر برای سنجش کیفیت توزیع درآمدی  در جامعه از آن استفاده میشود.این ضریب عددی بین صفر و یک است که هرچه میزان نابرابری در جامعه ای بهتر باشد،ضریب جینی آن به صفر نزدیک تر و هرچه نامطلوبتر،به یک نزدیک است.به بیان دیگر ضریب جینی صفر به معنی برابری کامل درآمدی و ضریب جینی یک به معنی نابرابری کامل درآمدی است.

ضریب جینی نسبتی است بین درآمد تجمعی و جمعیت،به بیان دیگر بیان میکند که هر درصد از جامعه چه سهمی از درآمد را داراست.برای مثال در جامعه ای فرضی سهم دهک اول ۵ درصد از درآمد کل و سهم دهک دوم ۶ درصد از درآمد کل است،اکنون میتوان گفت ۱۱ درصد از درآمد کل متعلق به ۲۰ درصد جمعیت است.

چرا ضریب جینی کل کشور از مناطق روستایی و شهری بالاتر است؟

همانگونه که گفته شد ضریب جینی یک شاخص برای اندازه گیری نابرابری است .عموما کسانی که در مناطق شهری ساکن هستند به لحاظ درآمدی وضعیت بهتری نسبت به ساکنین روستایی دارند ،به طبع زمانی که روستائیان و شهر نشینان از نظر درآمدی در یک محل سنجش قرار می گیرند واضح است که فاصله بین پولدار ترین و فقیر ترین بیشتر خواهد شد .که این افزایش شکاف نیز موجب افزایش در ضریب جینی خواهد شد .

مشروح این گزارش را در اقتصاد نیوز با تیتر «ارتفاع نابرابری در ایران/ آخرین آمار از شکاف فقیر و غنی» بخوانید.

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند