گورباچف روز پنجشنبه در آیین رونمایی کتاب جدید خود با عنوان «جهان در حال تحول» که به سیاست خارجی شوروی در عصر پروسترویکا و گفت وگوهای وی با رهبران کشورهای مختلف اختصاص دارد، گفت: دوره جنگ سرد در جهان هیچگاه پایان نیافته است.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا وضع کنونی جهان، دستاوردهای وی در مقام رهبری شوروی را از بین می برد؟ اظهار کرد: هیچکس نمی تواند به این هدف دست یابد. 

گورباچف همچنین گفت که حزب کمونیست شوروی در صورتی که کودتای سال ۱۹۹۱ به وقوع نمی پیوست، می توانست نفوذ خود را در حکومت حفظ کند. 

کودتای ناکام برای سرنگونی حکومت گورباچف روز ۱۹ ماه اوت سال ۱۹۹۱ به رهبری وزیر دفاع شوروی و رئیس سازمان امنیت «کا.گ.ب» رخ داد.

به گزارش ایرنا، گورباچف بتازگی در مقاله ای با اشاره به اینکه روابط بین قدرت های بزرگ سرد می شود، هشدار داد: چنین می نماید که جهان برای جنگ بزرگ دیگری آماده می شود.

آخرین رهبر شوروی پیش از فروپاشی سال ۱۹۹۱، گفت: اظهارات و سخنان مقام های ارشد نظامی و سیاستمداران کشورهای مختلف سخت تر و خصمانه تر می شود.

وی افزود: دکترین نظامی برخی کشورها نیز حاوی نکات سرسختانه است و گرایش به نظامیگری در جهان بشدت افزایش می یابد.

گورباچف اضافه کرد: رسانه ها نیز از این وضع استفاده کرده و به تنش ها در سطح بین المللی دامن می زنند؛ اکنون جهان در آستانه جنگ سرد جدید هم قرار گرفته که نشانه های بروز این پدیده جهانی به چشم می خورد. 

گورباچف ادامه داد: کشورهای مختلف برای خرید جنگ افزارهای پیشرفته، هزینه های سنگینی می دهند که توان ویرانی آنها همسان تسلیحات کشتار همگانی است.

وی بدون اشاره به نام کشوری نوشت: زیردریایی هایی به خدمت گرفته می شود که پرتاب یک موشک هسته ای آن می تواند، منطقه ای بزرگ را نابود کند و سامانه های پدافند موشکی هم ثبات راهبردی جهان را برهم می زند.