سید اصغر مطهری گفت: لاشه یک پلنگ بزرگ جثه که چند روز از مرگ آن می‌گذرد به اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی منتقل شد تا بررسی های بیشتری بر روی لاشه آن انجام شود.

وی افزود: طی بررسی های اولیه مشخص گردید این پلنگ بیش از ده سال عمر دارد و به احتمال قریب به یقین در اثر کهولت سن تلف شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی خاطرنشان کرد: پارک های ملی سالوک و ساریگل در استان خراسان شمالی یکی از زیستگاههای خوب این جانور باشکوه کشورمان است و وجود پلنگ در راس هرم غذایی حیات وحش منطقه باعث کنترل جمعت گرگ، گراز و تشی می شود.

مطهری با بیان اینکه پلنگ ایرانی بزرگ جثه ترین زیرگونه پلنگ در جهان است، تصریح کرد: پلنگ تنها در زمان احساس خطر برای بدست آوردن فرصت فرار حمله می‌کند و در شرایط معمولی و طبیعی این حیوان انسان گریز است.