مقیمی درباره چگونگی برخورد با افرادی که از پرداخت مالیات امتناع می‌کنند، گفت: تعریف ما از بازار این‌گونه است؛ افرادی که سالم در بازار کار می‌کنند و تجارت واقعی دارند مالیات خود را پرداخت می‌کنند؛ اما کسی که مالیات نمی‌دهند یعنی تجارت ناسالم دارند. پرداخت مالیات در هزینه تولید و قیمت فروش تاثیر مستقیم دارد. به همین جهت شخصی که مالیات نمی‌دهد به چند صورت ضربه می‌زند؛ به این صورت که اول حقوق دولت را نمی‌دهد بعد اینکه رقبای کاری خود را در شرایطی قرار می‌دهد که نابرابر است. به همین جهت سعی و تلاش ما این است که به این فضا ورود پیدا کنیم و افرادی را که بعضا مالیات نمی‌دهند شناسایی و به دولت معرفی کنیم. رئیس پلیس امنیت اقتصادی کشور تاکید کرد: ما خودمان مستقیم مالیات‌بگیر نیستیم؛ اما به متولی که مالیات را محاسبه و اخذ می‌کند کمک می‌کنیم که بتوانند مالیات را اخذ کنند. وی درباره بازار ارز و فعالیت دلالان در آن گفت:‌ بازار ارز بسیار برای ما پراهمیت است و در صورت نیاز، برای ورود به آن هم برنامه داریم.