رئیس‏‏‌جمهور و توانایی مدیریت امور

لازم است بدانیم که «مدیریت» توانایی به حرکت درآوردن آدم‌‌‌ها برای رویارویی با مهم‌ترین چالش‌‌‌ها و غلبه بر آنهاست. برای این کار در قدم اول باید مهم‌ترین چالش‌هایی را که مانع پیشرفت در حل مسائل عمومی کشور هستند گرفته و با شناسایی آنها، زمینه حل آنها را فراهم کند. تفاوت مدیران واقعی با قلابی از همین نقطه شروع می‌شود. مدیر واقعی چالش واقعی را روی میز و پیش‌‌‌روی خود قرار می‌دهد و همه امکانات را برای مواجهه با آن چالش به خدمت می‌گیرد. کار سخت رئیس‌‌‌جمهور جدید ایران، در زمینه مدیریت و شروع این مسیر است و این روند ابدا به سبک مدیریت ربطی ندارد. امیدوارم تیم آقای پزشکیان در تشخیص مهم‌ترین چالش‌ها اشتباه نکنند.

978-3-319-59348-7 copy