ضریب اعتماد و آینده یک انتخاب

نکته مهم این است که سرعت رشد بی‌اعتمادی بیش از سرعت برگشت اعتماد است.  آنچه برای آینده اقتصادی ایران و در پس انتخاب چهاردهم مهم است، صداقت رئیس و تیم دولت در ارائه برنامه‌ها و اجرای آنهاست.  صداقت در بیان مشکلات و ارائه راه‌حل واقعی تنها راه قرار گرفتن در مسیر اعتمادسازی است. به‌عنوان مثال، روشن کردن چالش کشور در بحث انرژی و ارائه راه‌حلی که حتی ممکن است در کوتاه‌مدت فشار بیشتری بر مردم وارد کند، به‌مراتب بهتر از انکار آن، ارائه راه‌حل‌های غیرواقعی و عدم‌عمل به وعده‌هاست.  معتقدم در بحث اعتمادسازی با یک اثر چرخ‌دنده‌ای مواجه هستیم که چسبندگی آن به سمت بی‌اعتمادی است. شعارهایی با هدف نشستن بر کرسی قدرت و بدون در نظر گرفتن ضمانت اجرای آن، نرخ بازگشت اعتماد را کاهنده‌تر می‌کند. کاهش مشارکت مردم در انتخابات اخیر و به دنبال آن عدم‌تحقق وعده‌های اقتصادی سه‌سال اخیر و شنیدن وعده‌های اقتصادی مشابه، نشانه‌ای روشن است.  ایجاد توازن در سیاست‌ها، شفاف بودن با مردم و همراه کردن ایشان در حل مشکلات و توجه به دستاوردهای کوتاه‌مدت در کنار دستاوردهای بلندمدت کلید موفقیت دولت چهاردهم است. رئیس‌جمهور آینده کار بسیار سختی در پیش دارد.