برای همین پیش از مناظره اصلی، نامزدهای انتخابات یک تیم آماده می‌کنند تا آنها را برای مناظره آماده کنند. این تمرینات به شکلی ساخته و پرداخته می‌شود که نامزدها شرایط واقعی را تجربه کنند و به آنها «مناظرات ساختگی» می‌گویند.  در این مناظرات ساختگی، برای اینکه نامزدهای ریاست‌جمهوری و معاونانشان به بهترین نحو آماده شوند، رحم و مروت یا تعارفات معمول را کنار می‌گذارند و به هجومی‌ترین شکل ممکن، تمرینات را ادامه می‌دهند. حتی تمریناتی را در نظر می‌گیرند که نامزد مورد نظر برای ۹۰ دقیقه یا بیشتر، آمادگی ایستادن در برنامه را داشته باشد.  مناظرات در آمریکا به شکل ایستاده برگزار می‌شود. البته گاهی اوقات از صندلی‌های بلند استفاده می‌کنند اما نامزدها در زمان صحبت کردن ترجیح می‌دهند که از آن پایین آمده و راه بروند. سخنرانی به این شکل در برابر دوربین‌ها و ناظران، تعلیق بیشتری ایجاد می‌کند، درست همان‌گونه که در مناظرات ساختگی تمرین کرده‌اند.