سازمان‌ها و شرکت‌های ایرانی در پنج بخش ساخت و تولید، خدمات، سلامت، آموزش و بخش عمومی که پس از انجام خودارزیابی بر اساس الگوی تعالی سازمانی متقاضی جایزه ملی تعالی سازمانی شده و مورد ارزیابی قرارگرفته‌اند، تقدیر خواهند شد. براساس این گزارش، در ۱۵ سال گذشته بیش از ۱۴۰۰ سازمان ایرانی از نزدیک و توسط ارزیابان تعالی سازمانی مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند و نقاط قوت و زمینه‌های قابل بهبود نظام‌های مدیریتی آنها شناسایی شده و بهبود یافته است. در ۵ سال اخیر برگزاری جایزه ملی تعالی سازمانی (۹۵-۹۱)، تعداد سازمان‌های حاضر در فرآیند جایزه ملی تعالی سازمانی از لحاظ نوع مالکیت ۶۸درصد از بخش خصوصی و ۳۲درصد از بخش دولتی و عمومی بوده‌اند. از لحاظ ابعاد سازمانی، ۶۸درصد متقاضیان جایزه ملی تعالی سازمانی، سازمان‌های بزرگ (بالای ۱۵۰ نفر)، ۲۲ درصد سازمان‌های با ابعاد متوسط (بین ۵۰ تا ۱۵۰ نفر) و ۱۰ درصد سازمان‌های کوچک (زیر ۵۰ نفر) بوده‌اند. با توجه به بخش‌بندی‌های جایزه ملی تعالی سازمانی، در حوزه ساخت و تولید ۳۸ درصد و در حوزه خدمات ۵۸ درصد و چهار درصد مجموعا در حوزه‌های آموزش و سلامت و بخش عمومی در فرآیند جایزه ملی حاضر بوده‌اند. امسال نیز ۱۶ سازمان در سطح تندیس، ۳۵ سازمان در سطح تقدیرنامه برای تعالی، ۱۸ سازمان برای گواهی تعهد به تعالی از میان شرکت‌های بزرگ و معتبر کشور متقاضی جایزه ملی تعالی سازمانی بوده‌اند.