ساختار سازمانی و ریاست سازمان ملی هوش مصنوعی تصویب شد

اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، ضمن موافقت با طرح تاسیس سازمان ملی هوش مصنوعی، ایجاد شورای راهبری هوش مصنوعی کشور را تصویب کردند. این سازمان از آخرین اقدامات راهبردی دوران ریاست‌جمهوری شهید رئیسی است و تصویب آن منوط به تشکیل نهصد و یکمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده، اما شهادت رئیس‌جمهور، در تشکیل آن وقفه یک ماهه ایجاد کرده است. سازمان ملی هوش مصنوعی که ذیل رئیس‌جمهور تاسیس می‌شود، وظیفه برنامه‌ریزی، هماهنگی و تسهیل در اجرای سند را بر عهده دارد. از آنجا‌ که تاسیس سازمان ذیل نهاد ریاست‌جمهوری، منوط به انجام تشریفات متعدد قانونی است، سازمان ملی هوش مصنوعی تا پیش از این، تحت عنوان مرکز ملی هوش مصنوعی فعالیت داشته است تا ضمن تسهیل در امور مربوط به اکوسیستم هوش مصنوعی، اقدامات لازم جهت تصویب این سازمان را به سرانجام رساند.