عملکرد این گجت هم بسیار ساده است. کاربر باید گجت را به تن کند و موبایل خود را روشن کند. همزمان به‌طور عادی نفس بکشد. در این میان دستگاه با کمک حسگرهای مختلف الگوهای تنفسی فرد را ردیابی می‌کند و به‌طور بی سیم اطلاعات را به موبایل می‌فرستد. پس از این مرحله، اپلیکیشن موسیقی مخصوص هر کاربر را تولید می‌کند. این موسیقی روند تنفس کاربر را آرام می‌کند و اگر فرد نتواند تنفس خود را با موسیقی هماهنگ کند، موسیقی با الگوی تنفس فرد خود را همخوان می‌کند.