«عباسعلی خان دنبلی» به‌عنوان نخستین ایرانی‌ای بود که زبان مورس را فراگرفت و همین فرد بود که نخستین بار نسبت به ارسال پیام از طریق تلگراف اقدام کرد. بعد از این آغازین پیام، مقرر شد که از کاخ سلطنتی تا باغ لاله‌‌زار، سیم تلگراف متصل شود و پس از آن، نقاط دیگر نیز دارای تلگراف شدند.تلگراف زمانی وارد ایران شد که از عمر ظهور این فناوری در اروپا بیش از ده سال نمی‌گذشت. ناصرالدین‌شاه که آوازه این تکنولوژی جدید را شنیده بود، تمایل داشت آن را در ایران نیز پیاده کند و البته در دستیابی ایران به تلگراف خواست دولت بریتانیا نیز بی‌تاثیر نبود؛ چراکه از این طریق انگلستان می‌توانست اروپا را به مستعمره وسیع خود یعنی هندوستان متصل کند و به علاوه به مکاتبات ماموران خود در ایران با لندن سرعت بخشد.