فعالیت اتومبیلرانی کشور ایران از ۱۱ اکتبر ۱۹۰۹ آغاز شد و ایران در ۲۴ آوریل ۱۹۲۶ با امضای اصلاحیه قرارداد بین‌المللی پاریس و تصویب آن در ۳۰ ژوئن ۱۹۲۶ به عضویت FIA درآمد. کانون نیز پس از مصوبه مجلس شورای ملی در سوم دی‌ماه ۱۳۱۳ (۲۴ دسامبر ۱۹۳۴)، در سال ۱۳۱۴ تاسیس شد و با گذراندن مراحل رسمی و ثبتی در سال ۱۳۱۷ با شماره ثبت ۴ به‌کار خود ادامه داد.