فایول یکی از تاثیرگذارترین مدافعان نظریه مدیریت جدید بود. فایول در شهر سن‌‌اتین در مدرسه معدن این شهر به تحصیل پرداخت. او پس از فارغ‌التحصیلی در رشته مهندسی معدن سرپرست معدنی در کشور فرانسه شد. فایول در سال ۱۹۱۶ تجربیات خود را در کتابی با نام مدیریت صنعتی و عمومی منتشر کرد و چندی پس از آن فردریک تیلور نظریه مدیریت علمی را ارائه کرد. اصول چهارده‌گانه مدیریت که توسط هنری فایول مطرح شده است، از مهم‌ترین مفاهیم مدیریتی به‌حساب می‌آید، که هر مدیری نیاز به دانستن آنها دارد. اصولی همانند: تقسیم کار، حق صدور دستور، نظم و انضباط، وحدت هدف، تمرکززایی، رعایت انصاف و...