طبق این قرارداد، دولت چین پذیرفت که بنادر چین ـ از کانتون تا شانگهای ـ به روی کشتی‌های قدرت‌های بزرگ باز باشد و تعرفه‌های گمرکی تجار انگلیسی ثابت بماند، انگلیسی‌ها از حق محاکمه کنسولی برخوردار باشند و دولت چین بابت غرامت جنگ ۲۱ میلیون اونس نقره به دولت انگلستان بدهد. این قرارداد در عرشه ناو انگلیسی «کورن والیس» در آب‌های نانژینگ امضا شد. انگلستان سال‌ها بود که تریاک محصول هند را به چین صادر می‌کرد و چینیان به مصرف این تریاک ارزان معتاد شده بودند. سال‌ها بعد، دسته‌ای از چینیان میهن‌دوست با تشویق دولت چین به کشتی‌های باری انگلستان حمله کردند و صندوق‌های تریاک را به دریا ریختند که این امر بهانه جنگی شد که مورخان بر آن نام جنگ اول تریاک نهاده‌اند.