درجنگ در بند پارس سپاهیان ایران به فرماندهی آریوبرزن در برابر لشکرپرشمار اسکندر مقدونی دلاورانه از میهن خود دفاع کردند و سر انجام توانستند سپاه اسکندر را به عقب نشینی وادارند. پس اسکندر به نقشه جنگی ایرانیان در جنگ ترموپیل روی آورد و با کمک یک اسیر ایرانی آریوبرزن را دور زد و از بیراهه‌ها و تنگه‌های سخت کوهستانی خود را به پشت سربازان پارس رسانید و آنان را به محاصره انداخت. آریو برزن با ۴۰ سواره و ۵ هزار سرباز پیاده و وارد کردن تلفات سنگین به دشمن، خط محاصره اسکندر را شکست و برای یاری به پایتخت به سوی پارسه شتافت، ولی سپاهیانی که اسکندر دستور داده بود از راه جلگه به طرف پارسه بروند،پیش از رسیدن او به شهر دست یافته بودند. آریو برزن با وجود تصرف پایتخت به دست سربازان اسکندر تسلیم نشد. تن به نبردی اسطوره‌ای داد و جان باخت.