نان نایاب و ارزاق عمومی گران شد. قبایل شرق دریای خزر سر به شورش نهادند از جمله قزاقان از طریق دریا به ایران حمله کردند و ضمن کشتار مردم و اشغال بخشی از کشور، کاخ فرح‌آباد را به آتش کشیدند. همچنین زمین‌لرزه‌ای بسیار مهیب در آذربایجان و ارمنستان رخ داد و ۸۰ هزار نفر کشته و خسارات و ویرانی‌های بسیار برجای گذاشت. پس از این نابسامانی‌ها، شاه نیز بر اثر بیماری نقرس و مصرف زیاد مشروبات الکلی روزبه‌روز بیمارتر می‌شد. پزشکان شاه و وزیران برای آنکه از خود سلب مسوولیت کنند مدعی شدند که منجم‌باشی در محاسبه ساعت سعد برای تاج‌گذاری اشتباه کرده است. در نهایت بنا بر آن شد که مراسم تاج‌گذاری تکرار شود و شاه با نامی جدید (شاه سلیمان) دوباره تاج‌گذاری کند؛ انگار که سلطان جدیدی بر تخت نشسته است دوباره سکه ضرب کنند و دوباره مهرهای سلطنتی را بسازند. شاه سلیمان در تاریخ شنبه اول فروردین ۱۰۴۹ مجددا تاج‌گذاری کرد.