در سال ۱۳۴۲ تعداد ماشین‌آلات کارخانه بالغ بر ۵۰۰دستگاه و ارزش آنها معادل ۴۰ میلیون ریال بوده است. ظرفیت تولیدی کارخانه در هر ۲۴ ساعت ۲۴ هزار جفت و سطح تولید روزانه ۱۲هزار جفت از انوع کفش‌های مختلف است. مساحت کل کارخانه قریب به ۲۵ هزار مترمربع است که از این مقدار ۱۵ هزار مترمربع را ساختمان‌های یک طبقه و دو طبقه کارگاه‌ها، انبارها و سرویس‌های عمومی و تاسیسات عمومی پوشانده است. تعداد کارگران کارخانه در آن سال ۷۵۵نفر بوده است که تحت سرپرستی ۴۵ نفر کارپرداز و ۲۲ نفر سرکارگر و ۶ نفر متخصصین خارجی کار می‌کنند و ۱۸۰ نفر هم کارمند در شرکت فعالیت داشتند. شرکت در خارج از کارخانه در قریه مهرآباد ایجاد تاسیساتی از قبیل باجه پست، تلگراف، تلفن، مسجد، حمام عمومی، رختشوی خانه و فروشگاه تعاونی کرده است.

منبع: حسین محبوبی‌اردکانی، تاریخ موسسات تمدنی جدید در ایران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۰.