رضا شاه آشکارا تحت تاثیر سیاست‌های اقتصادی اتحاد شوروی قرار داشت. به این ترتیب مشاهده می‌شود که سیستم انحصار دولتی به تقلید از رژیم کمونیستی شوروی در ایران استقرار می‌یابد.

- دکتر موسی غنی‌نژاد، «اقتصاد و دولت در ایران»، انتشارات «دنیای اقتصاد»، ۱۳۹۶