مهدعلیا مادر او دختر امیرقاسم خان قاجار قوانلو بود. پدر امیرقاسم خان، سلیمان خان قاجار پسر دایی آقامحمدخان سرسلسله قاجاریه بود. سلیمان‌خان که در شیراز متولد شده بود، در کودکی به‌واسطه ارتباط خانوادگی با عمه آقامحمدخان که زن عقدی معتبر وکیل بود، در دربار زند و حرمسرای وکیل رفت و آمد داشت. او بعدها زنی از خانواده زندیه اختیار کرده بود که به روایتی دختر یکی از امرای زند به نام بسطام خان بود و به روایتی فرزند خان دیگری به نام محمدحسین خان زند، این زن مادر امیرقاسم خان و بنابراین مادربزرگ مهدعلیا مادر ناصرالدین شاه بود. نام پدر این زن را محمدحسن خان زند نوشته‌اند و ما تنها یک محمدحسن خان زند را در تاریخ می‌شناسیم که پسر علیمرادخان شاه مقتدر زندیه و از طرف مادری نوه محمدحسن‌خان قاجار و خواهرزاده آقامحمدخان بود و در تاریخ بیشتر او را با لقب خانلرخان می‌شناسیم. بنابراین ممکن است ناصرالدین شاه از طرف مادر نیز خون شاهی داشته و از نوادگان علیمرادخان شاه زند بوده باشد.