ابونصر بغدادی می‌نویسد: شمار پیروان بابک از آذربایجان و دیلمستان که به او پیوسته بودند سیصدهزار نفر بود. شورش خرمیان و قدرت روزافزون بابک در آذربایجان موجب شد تا معتصم، خطر بابک را بر خلاف مامون بسیار جدی بگیرد و در این راستا وی ابتدا ابوسعید محمد بن یوسف را به اردبیل فرستاد تا دژهایی را که بابک ویران ساخته بود از نو بسازد و بر سر راه‌ها، سپاهیان و دیده‌بان بگمارد تا وصول آذوقه را از بغداد به اردبیل و از آنجا به میدان جنگ تامین کند، ابوسعید ضمن اجرای این ماموریت یکی از سرداران بابک را نیز شکست داد، پس از آن محمد بن البعیث که در ابتدا با بابک همپیمان بود روی از او برگرداند و عصمت نامی از سرداران بابک را گرفت و نزد معتصم فرستاد و محمد بن البعیث اطلاعات زیادی درباره شهرها و دژهای بابک و راه‌های وصول به آنها را به معتصم داد، به این ترتیب معتصم یکی از سرداران خود را به نام افشین با سپاه زیاد برای دفع بابک فرستاد. افشین نیز با حیله‌گری بابک را اسیر کرد و به دربار معتصم برد.