به دستور وزیر عدلیه، ادلف پرنی مستشار فرانسوی عدلیه، عضو هیات اعزامی ایران به کنگره صلح بین‌المللی ماموریت یافت در فرانسه ۴ استاد فرانسوی در رشته‌های مختلف حقوق برای تدریس در مدرسه عالی حقوق استخدام کند. وی ۴ تن استاد حقوق از پاریس اعزام داشت و به این ترتیب مدرسه‌ حقوق از سال تحصیلی ۱۲۹۸ رسما شروع به‌کار کرد. ریاست اولیه مدرسه عالی حقوق، به عهده مسیو پرنی و معاونت آن به عهده میرزا جواد خان عامری بوده است.

منبع: مجله ممالک محروسه.