بابک عبدل‌نژاد اظهار کرد: برای انجام بدون مشکل فرآیند صدور مجوز، باید سند مالکیت خودرو و پروانه تردد به نام درخواست‌دهنده بوده و سند خودرو به‌صورت وکالتی و خارج از سازمان منطقه آزاد ارس نقل و انتقال نشده باشد.وی در ادامه گفت: فاصله زمانی یک سال از آخرین مرخصی و معتبر بودن پروانه تردد خودرو در زمان مرخصی الزامی بوده و اولویت با خودروهای فاقد تخلف تاخیر در تمدید تردد است.عبدل‌نژاد درباره شیوه مراجعه برای اخذ مجوز تردد یک‌ماهه گفت: صاحبان خودروهای پلاک ارس با ارائه معرفی‌نامه سازمان منطقه آزاد ارس به گمرک ایران یا تحویل نامه مرخصی به کارگزار گمرکی صدور مرخصی مستقر در مرکز خدمات خودرویی ارس و در نهایت مراجعه به پلیس راهور می‌توانند نسبت به دریافت پلاک عبور موقت اقدام کنند.