تعریف و اجرای برش استانی اقتصاد دانش‌بنیان، نقش استان‌ها را در توسعه دانش‌بنیان متناسب با ظرفیت‌ها و توانمندی‌هایشان تعریف و تبیین می‌کند. در قالب این برنامه، وظایف و تکالیف معاونت علمی ریاست جمهوری در توسعه اقتصاد دانش‌بنیان به قطعات مختلف و متناسب با ظرفیت، توانمندی و امکانات هر استان، برش خورده است و هریک از استان‌ها، ضمن آن‌که به فراخور توانمندی، بوم و امکاناتشان سهمی از توسعه اقتصاد دانش‌بنیان دارند، از بودجه‌ها و امکانات پیش‌بینی شده قانونی برای پیشبرد این برنامه بهره‌مند خواهند شد.

به نقل از معاونت علمی ریاست‌جمهوری، برنامه ملی برش استانی اقتصاد دانش‌بنیان یکی از اولویت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان است که با حمایت دولت و در قالب برنامه برش استانی اقتصاد دانش‌بنیان محقق شده است.