وزارت راه و شهرسازی ارزیابی می کند

محمد موسوی زادگان افزود: بر اساس بند «ض» ماده ۱۴ قانون مدیریت بحران کشور مصوب ۱۳۹۸، وزارت راه و شهرسازی با محوریت مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی موظف به ارزیابی ساختمان های ناایمن و آسیب پذیر و ابلاغ آن به شهرداری است.  او گفت: شهرداری اصفهان پس از حادثه هولناک ساختمان «پلاسکو» تهران، از تا سال ۱۳۹۶ تا سال ۱۳۹۹ به مرور به شناسایی ساختمان های ناایمن در شهر اصفهان اقدام و فهرست ۴۳۰ ساختمان ناایمن و آسیب پذیر شناسایی شده را به صورت مکتوب برای ارزیابی نهایی به اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان اعلام کرده است. رییس اداره گشت فنی ساختمان و پیشگیری سریع تخلفات معاونت شهر سازی و معماری شهرداری اصفهان افزود: پس از اعلام ارزیابی نهایی ساختمان های ناایمن توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، شهرداری آن را به مالکان، متصرفان و یا ذینفعان ابلاغ خواهد کرد و در صورت عدم اقدام برای ایمن سازی ساختمان، به دادستانی معرفی می شوند ولی هنوز نتیجه ارزیابی نهایی از سوی دستگاه مزبور اعلام نشده است تا شهرداری بتواند اقدامات بعدی را انجام دهد. موسوی زادگان گفت: از مجموع ۴۳۰ ساختمان ناایمن و آسیب پذیر شناسایی شده در شهر اصفهان، تعدادی مدارس، بیمارستان و مجتمع تجاری هم وجود دارد.