کاربردهای هوش مصنوعی در حسابرسی

انطباق و پشتیبانی نظارتی: هوش مصنوعی می‌تواند با تجزیه‌وتحلیل و نظارت بر داده‌های مالی در زمان واقعی، به اطمینان از انطباق با مقررات مالی مختلف کمک کند. این کمک می‌کند خطر عدم رعایت و جریمه‌های مالی به حداقل برسد.

ارزیابی ریسک پیشرفته: با استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی و ML، حسابرسان می‌توانند ریسک‌های شرکت، از جمله خطرات تقلب و ریسک‌های گزارشگری مالی را بهتر ارزیابی کنند و روش‌های حسابرسی خود را براین‌اساس تنظیم کنند.

تخصیص بهتر منابع: ارزیابی ریسک مبتنی بر هوش مصنوعی و گزارش استثنائات به حسابرسان این امکان را می‌دهد که منابع را به طور مؤثرتری تخصیص دهند و بر حوزه‌های پرخطر و موضوعات بالقوه‌ای که نیاز به توجه بیشتری دارند تمرکز کنند.