امیدوارم تصمیم سازان و تصمیم گیران با در نظر گرفتن الگوهای موفقی که حضور بخش خصوصی قدرتمند و واقعی به وجود آورده، در مسیری گام بردارند که دولت‌ها، تصدی‌گری و دخالت در اقتصاد را به حداقل رسانده و با رفع عوامل تعارض منافع، مدل توسعه غیر رانتی، ضد انحصار و غیر مداخله‌گر را در جهت توسعه پایدار برگزینند.