شرط برخورداری از طرح آن است که مشترکین اعتباری حداقل یک‌سال مشترک همراه اول بوده باشند به این معنا که مشترکین اعتباری که یک سال یا بیشتر از فعال‌سازی یا تغییر‌نام سیم‌کارت‌شان زمان گذشته باشد، مشمول طرح می‌شوند. مشترکین می‌بایست جهت دریافت هدیه شارژ وفاداری رمز شارژ خود را با کد دستوری #PIN*۱۲۲*۱۰* ارسال کنند.

امکان بررسی مشمولیت در طرح هدیه وفاداری و میزان درصدی هدیه شارژ که به مشترک تعلق می‌گیرد بر روی کد دستوری #۱۲۹۱*۱۰* وجود دارد. مشترکین می‌توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر در این خصوص و چگونگی استفاده از آن به وب‌سایت همراه اول مراجعه کنند.