بررسی نتایج طرح «گرد‌آوری اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های کشور» در فصل زمستان سال ١٤٠٠ نشان می‌دهد: در زمستان سال ١٤٠٠، تعداد ١١٥٤٠ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌ تهران، پیش‌بینی شده است که نسبت به فصل گذشته ۲۲‌درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۵/ ۱۳‌درصد کاهش داشته است. ‌ متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از این پروانه‌های احداث ساختمان ۸/ ۷ واحد بوده است.  تعداد ١٤٨٩ پروانه احداث ساختمان توسط شهرداری‌ تهران در زمستان ١٤٠٠ صادرشده است که نسبت به فصل گذشته ۳/ ۲۴‌درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۶/ ۱۷‌درصد کاهش داشته است.  مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های احداث ساختمان‌ صادرشده از سوی شهرداری‌ تهران در زمستان ١٤٠٠ بالغ ‌بر ٢٢٣٦‌هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته ۵/ ۱۹درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۵ ‌درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زیربنای این دسته از پروانه‌ها در دوره مورد بررسی ١٥٠٢ مترمربع بوده است.  همچنین در زمستان سال ١٤٠٠، تعداد ١١٥٤٥٠ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌های کشور پیش‌بینی شده است که نسبت به فصل گذشته ۶/ ۳۹‌درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۸/ ۱۵‌درصد کاهش داشته است. ‌ متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه احداث ساختمان ۱/ ۳ واحد بوده است‌.  تعداد ٣٦٩٩٣ پروانه احداث ساختمان توسط شهرداری‌های کشور در زمستان ١٤٠٠ صادرشده است که نسبت به فصل گذشته ۲/ ۴۰درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۴/ ۲۳‌درصد کاهش داشته است.  مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان‌ در زمستان ١٤٠٠ حدود ٢١٥٤٢‌هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته ۹/ ۳۵‌درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۵/ ۱۸‌درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زیربنا در این پروانه‌ها ٥٨٢ مترمربع بوده است.