تلویزیون به دنبال بازگشت برندها

 تمام این برندها که موفقیت کسب کردند، سرمایه هستند و صداوسیما از هیچ برندی صرف‌نظر نمی‌کند و در حال مذاکره با همه آنهاست. او درباره برندهای سریالی گفت: برخی از این برندها مثل «نون.خ» در حال تولید هستند و برخی هفته یا ماه‌های دیگر تولید می‌شوند. برمهانی درباره طرح سینمایی آثاری مثل «پایتخت» که چند روزی است مطرح می‌شود، توضیح داد: این برندها، برندهای سازمان هستند و طرح آنها در حال بررسی است. نه فقط «پایتخت» که بقیه کارها هم نسخه سینمایی و سریال آنها در حال بررسی است و فکر می‌کنیم چطور آنها را از پرده سینما یا قاب تلویزیون به استحضار مخاطب برسانیم.