در اطلاعیه درگاه ملی مجوزها آمده است:  «در ادامه اجرای حکم قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار (تبصره ۳ ماده ۷مکرر)، صدور خودکار تعداد ۱۰۲۹عنوان مجوز با درخواست‌‌‌های مواجه با تاخیر از روز پنج‌شنبه (هفتم تیرماه ۱۴۰۳) در درگاه ملی مجوزها فعال شد. شایان ذکر است که از سال گذشته تا امروز حدود ۲۷‌هزار درخواست مواجه با تاخیر از طریق درگاه ملی مجوزها صادر شده است. همه افرادی که از درگاه ملی مجوزها شناسه یکتا (مجوز الکترونیکی) دریافت می‌کنند تحت حمایت کامل قانون قرار دارند. از نظر دولت شناسه یکتا (مجوز الکترونیکی) کاملا دارای اعتبار قانونی است و همه مجوزهای کاغذی به حکم قانون باید به شناسه یکتا تبدیل شوند. دبیرخانه هیات مقررات‌‌‌زدایی از همه مراجع صدور مجوز درخواست می‌کند درخواست‌‌‌های تاخیرخورده را در اسرع وقت به یکی از دو حالت صدور یا رد با ذکر دلیل، تعیین‌تکلیف کنند و هشدار می‌دهد که رد درخواست بدون دلیل موجه، معادل درخواست شرط اضافه از متقاضی مجوز است و جرم تلقی می‌شود. مراجع صدور مجوز می‌‌‌توانند در نظارت‌‌‌های پسینی اقدام مقتضی در خصوص ابطال، تعلیق یا لغو مجوز را دقیقا براساس ملاحظات و مقررات قیدشده در کاربرگ‌های ابطال، تعلیق و لغو انجام و از طریق سرویس به درگاه ملی مجوزها با دلایل مستدل برای درج در بانک کسب‌وکار اعلام کنند.  »