در این نشست که با حضور اکثریت اعضا و نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت استان برگزار شد، در پنج بخش و 10 بند اساسنامه خانه صنعت و معدن، تغییراتی پیشنهاد و تصویب شد که بخش عمده آن معطوف به پیوست خانه صنعت و معدن استان به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران بود. به گزارش روابط‌عمومی خانه صنعت و معدن استان تهران، در بخش هویت یا اهداف یا مقدمه اساسنامه این تشکل بخش‌خصوصی این بند گنجانده شده است: ‌«تشکل به استناد بند (ک) ماده (۵) قانون تشکیل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و ماده(۵) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۳/ ۱۰/ ۹۷ به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران (از این پس اتاق تهران نامیده خواهد شد) پیوست شد.» همچنین در بخش عضویت خانه صنعت و معدن استان تهران نیز این بند مصوب شد که عضویت مشروط بر دارا بودن کارت بازرگانی یا عضویت معتبر از اتاق بازرگانی تهران باشد. همچنین مقرر شد که این تشکل مقررات و آیین‌نامه‌های اجرایی ذی‌ربط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران درخصوص عضویت تشکل‌ها را رعایت کند و تغییر اقامتگاه قانونی خود را که در روزنامه کثیرالانتشار آگهی می‌شود، به‌طور کتبی به اتاق تهران اطلاع دهد و درخصوص ساماندهی تشکل‌های اقتصادی با اتاق ایران هماهنگ باشد. از سوی دیگر در کلیه جلسات مجامع عمومی خانه صنعت و معدن استان تهران از نماینده اتاق تهران به‌عنوان نهاد ناظر و بدون حق رای دعوت به عمل‌ آید. خانه صنعت و معدن استان تهران در بخش وظایف نیز اساسنامه خود را مشمول اصلاحات و تغییراتی قرار داد به‌طوری‌که مصوب شد از انجام رقابت‌های ناسالم اعضا در بازارهای هدف با اعمال ضوابط کمیته انضباطی اتاق بازرگانی ایران جلوگیری شود و هر ۶ ماه یکبار نیز ازعملکرد خانه و ارزیابی آن، مشکلات اقتصادی و راه‌حل‌های اجرایی پیشنهادی به اتاق بازرگانی ایران و تهران گزارش داده شود.