تسهیلات ویژه برای شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه علوم شناختی فراهم شد