آمار رسمی درباره خشونت علیه زنان در کویت موجود نیست اما آزادی های بیشتری در مقایسه با سایر کشورهای عرب همسایه در آنجا دیده می‌شود.