در حکم صادره از سوی دکتر رضا رحمانی وزیر صمت آمده است؛ " با توجه به تعهد، سوابق و تجربیات ارزشمند جنابعالی در عرصه های مدیریتی، به موجب این حکم به عنوان مشاور وزیر و دستیار ویژه منصوب می شوید".

امید است با همکاری و تعامل با معاونان و مشاورین، ضمن ارائه پیشنهادات اثربخش، موجبات پیشرفت امور را فراهم کنید.

گفتنی است مهندس احمد ابراهیمی از دی ماه ۹۶ تا آذرماه ۹۷ مدیرعامل گروه مدیریت سرمایه گذاری امید بود.