در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی احمد امیر آبادی فراهانی اعلام وصول سوال از وزرای ارتباطات، علوم و راه شهر سازی را قرأت کرد.

- بر این اساس سوال ملی سیده حمیده زرآبادی نماینده مردم قزوین از وزیر ارتباطات و فن آوری در خصوص عدم رعایت شأن جایگاه نظارتی مجلس شورای .

- سوال ملی رضا انصاری نماینده مردم داراب از وزیر مسکن، راه و شهر سازی درباره عدم حمایت از صنایع داخلی دانش بیان در صنعت حمل و نقل هوایی.

-سوال ملی عبدالله سامری نماینده مردم خرمشهر از وزیر علوم تحقیقات و فن آوری درباره بی توجهی به سو مدیریت در  دانشگاه علوم و فنون خرمشهر و کم شده اعتبارات این  دانشگاه در سال۹۷