قیمت برخی خودروهای بین ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان در بازار به شرح زیر است:

 
 
با ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان کدام خودرو را بخریم؟