ملی شدن نفت مرا از کمونیست‌ها دور کرد

برای اینکه اولا در لاهه وقتی که قرار شد تصمیم بگیرند که آیا باید بر پایه شکایت دولت انگلستان تصمیماتی بگیرند به اصطلاح فرانسه Mesure Conservatoire برای نگهداری وضع به آن صورتی که هست، در آنجا آن قاضی معروف انگلیسی ضد دولت خودش رای داد. قاضی شوروی تمارض کرد آن روز را نیامد و بعد هم توده‌ای‌ها مخالف بودند و می‌گفتند که ما با ملی شدن نفت جنوب موافقیم نه با ملی شدن نفت ایران. از نظر آنها با هر نهضتی که رهبری‌اش با کمونیست‌ها نبود باید جنگید چون اگر مال اینها نیست، مال طبقه سرمایه‌دار، امپریالیسم و... است و بنابراین با آن مبارزه می‌کردند. پس از همان اول من در یک شرایطی قرار گرفته بودم که با اینها روبه‌رو می‌شدم و به هیچ قیمت حاضر نبودم که با آنها همکاری کنم.