من باز طرفدار مصدق بودم

یعنی کسانی که شاه ضعیف را ندیده بودند.

نه هیچ‌وقت هیچ‌وقت.

 گفتید وقتی آمدید ایران با دید منفی‌ای به شاه و دستگاه نگاه می‌کردید به خاطر تجربیات دوران مصدق بود؟

نمی‌توانم بگویم با نظر منفی نگاه می‌کردم، اما خیلی اعتقاد نداشتم که شاه کاری بتواند بکند، ولی برایم علامت سوال بود. من در آن زمان در پاریس بودم و سخت طرفدار ملی شدن نفت و مصدق. ولی دچار گونه‌ای نگرانی هم بودم، برای اینکه پس از مدتی متوجه شدم که هیچ کاری انجام نمی‌شود؛ در ضمن در داخل به جای اینکه یک نوع وحدتی ایجاد بشود کم کم بین گروه‌های مختلف و به خصوص مصدق و شاه شکاف افتاده بود، ولی البته من باز طرفدار مصدق بودم تا طرفدار شاه.