الزام دستگاه‌های دولتی به آموزش کارکنان

مجلسی‌ها در مصوبه‌ای دیگر از این لایحه، کلیه دستگاه‌ها را ملزم به آموزش کارکنان خود در خصوص مدیریت بحران کردند. بر اساس ماده ۱۳ لایحه مدیریت بحران کشور کلیه دستگاه‌های موضوع ماده ۲ این قانون یعنی قوای سه‌گانه و نهادهای وابسته به آن و وزارتخانه‌ها موظفند در تهیه و تدوین راهبرد ملی مدیریت بحران برنامه‌های ملی و استانی کاهش خطر حوادث و سوانح، برنامه‌های ملی و استانی آمادگی و پاسخ، برنامه ملی بازسازی و بازتوانی و سایر برنامه‌های ملی و استانی مورد نیاز، ضوابط فنی، فرآیندها و استانداردهای مدیریت بحران، شاخص‌های پایش و ارزیابی، پیش‌نویس لوایح؛ دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی، همکاری لازم را با سازمان مدیریت بحران داشته باشند.همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وظایف ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران را در سطح ملی و استانی تعیین کردند. براساس ماده ۱۱ این لایحه اعلام شروع و خاتمه شرایط اضطراری و فرماندهی ستاد در سطوح شهرستان، استان و ملی به ترتیب انجام ‌شود؛ یعنی در سطح شهرستان به دنبال وقوع مخاطره یا حادثه در قلمرو یک شهرستان فرماندار شهرستان ضمن اطلاع‌رسانی به استاندار در صورت لزوم، اعلام شرایط اضطراری می‌کند و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران را به عهده می‌گیرد. در سطح استان نیز در‌صورتی‌که فرماندار میزان یا شدت حادثه یا بحران را فراتر از ظرفیت پاسخ شهرستان محل وقوع حادثه تشخیص دهد مراتب را به استاندار گزارش می‌دهد. استاندار در صورت تایید گزارش او، ضمن اطلاع‌رسانی به رئیس سازمان فرماندهی عملیات پاسخ به بحران را بر عهده می‌گیرد. همچنین در تبصره ۲ این ماده آمده است که اعلام شروع و خاتمه شرایط اضطراری و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران در شهر تهران بر عهده وزیر کشور می‌باشد.

  واحد درسی «آمادگی در مقابل حوادث»

ازسوی دیگر نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه مدیریت حوادث غیر‌مترقبه کشور، ضمن تعیین وظایف دستگاه‌ها و نهادهای مسوول در مدیریت بحران، وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم و بهداشت را موظف به ارائه واحد درسی «آمادگی در مقابل حوادث و سوانح» در قالب برنامه آموزشی مدارس، دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی کردند.