به گزارش کالاخبر، در بازار قراردادهای آتی در هفته منتهی به ١۴مرداد بیش از ٣٣هزار قرارداد به ارزش ١٩٩میلیارد تومان دست به دست شد. زعفران، صندوق طلا و نقره رتبه نخست تا سوم را همچنان حفظ کردند. در هفته‌ای که گذشت، در بازار قراردادهای آتی برای سه دارایی پایه زعفران نگین، صندوق طلا و نقره به ارزش ١٩٩میلیارد و ٣٨۴میلیون تومان، ٣٣هزار و ٢٧٧قرارداد دست به دست شد. در جریان معاملات هفته قبل، ٢۵هزار و ۶۵۵ قرارداد آتی زعفران به ارزش نزدیک ١٢٧میلیارد و ١۶٠میلیون تومان دادوستد شد. این دارایی پایه با سهم ٧٧درصدی در حجم و ۶۴درصدی در ارزش قراردادها نسبت به هفته ماقبل در سه سررسید شهریور، آبان و دی۱۴۰۱ رتبه نخست معاملات هفتگی را به‌دست آورد. در جریان معاملات هفته قبل همچنین، تعداد ۶هزار و ٢٢ قرارداد آتی صندوق طلا منعقد شد که ارزش بیش از ۶٩میلیارد و ٢۵٨میلیون تومان برای آن به ثبت رسید. صندوق طلا توانست از لحاظ حجم و ارزش پس از زعفران در جایگاه دوم بایستد. سهم صندوق طلا از حجم کل معاملات ١٨درصد و ارزش معاملات ٣۵درصد بود. معامله‌گران این تعداد قرارداد را در ۳سررسید مرداد، مهر و آذر ۱۴۰۱منعقد کردند.

بازار گواهی سپرده در هفته‌ای که گذشت

بازار گواهی سپرده در هفته منتهی به ۱۴مرداد شاهد دست به دست شدن ۱۸میلیون و ٧٣هزار اوراق مبتنی بر کالا به ارزش بیش از ٨٠٧میلیارد تومان بود. در این میان، زعفران از لحاظ حجم و ارزش سایر دارایی‌ها، با اختلاف فراوان در مقام نخست ایستاد و جایگاه نخست را حفظ کرد. به گزارش کالاخبر، حجم معاملات هفتگی بازار گواهی سپرده کالایی در بورس کالای ایران در هفته دوم مرداد، ١٨میلیون و ٢٢۵هزار و ۶٢۴ورقه بهادار مبتنی بر کالا به ارزش ٨٠٧میلیارد و ٣۶٩میلیون تومان شد. این درحالی است که ارزش معاملات هفته منتهی به ٧مرداد بیش از ٨٢٣میلیارد و ۵۵٠میلیون تومان برای ٢٣میلیون و ۵١٩هزار و ١۵٩ورقه بهادار مبتنی بر کالا بود. در جریان معاملات هفته گذشته در بازار مالی بورس کالا، ١٠میلیون و ٧٢۵هزار و ۴اوراق گواهی سپرده زعفران در حالی دست به دست شد که این دارایی پایه با ثبت ارزش بیش از ۴۵٧میلیارد و ۵۶١میلیون تومان صدرنشین شد و با کسب سهم ۵٩درصدی در ارزش معاملات و سهم ۵٧درصدی در حجم معاملات، جایگاه نخست را حفظ کرد.

سیمان با ثبت معامله ۵میلیون و ٣١هزار گواهی سپرده رتبه دوم را از نظر حجم از آن خود کرد و ارزش معاملات این دارایی نزدیک به ٣میلیارد و ٨۶٢میلیون تومان شد. سهم این دارایی از حجم کل معاملات ٢٨درصد بود و از لحاظ حجم (پس از زعفران) در جایگاه دوم ایستاد. در هفته نخست مرداد، ٢میلیون و ٧٣هزار و ١٠٠گواهی سپرده سکه طلا نیز به ارزش بیش از ٣١٢میلیارد و ٨٨میلیون تومان دست به دست شد که این دارایی پایه رتبه سوم را در حجم و رتبه دوم را در ارزش معاملات از آن خود کرد. سهم طلا از حجم کل معاملات ١١درصد و از ارزش کل معاملات ٣٩درصد برآورد شد.

ارزش معاملات ٣٩۶هزار و ٣٨۶گواهی سپرده شیشه نیز از رقم ٣٣میلیارد و ٨۴٢میلیون تومان فراتر رفت و این دارایی توانست مقام سوم را از لحاظ ارزش بعد از زعفران و سکه به نام خود کند. این دارایی پایه سهم ۴درصدی را از ارزش کل معاملات از آن خود کرده بود. در بازار گواهی سپرده کالایی بر مبنای سه دارایی نخود، زیره سبز و پسته در هفته قبل در مجموع ١٣۴قرارداد دست به دست شد که ارزش نزدیک ١۶میلیون و ۵١۵هزار تومان را به ثبت رساند.

4 نفر این پست را پسندیده اند