به گزارش پایگاه خبری نقدینه، محمد حسن مرادی، مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن اعلام کرد: سقف تسهیلات اعطایی و مبالغ واریزی برای حساب‌های پس‌انداز جوانان افتتاحی سال ۱۳۹۷در مناطق مختلف جغرافیایی افزایش یافت. بر این اساس، سقف تسهیلات متعلقه در پایان سال پنجم برای حساب‌های افتتاحی طی سال‌جاری در شهر تهران، شهرهای بزرگ و سایر شهرها به ترتیب ۹۱، ۷۶و ۶۱میلیون تومان و در پایان سال پانزدهم به ترتیب ۲۱۳، ۱۷۷و ۱۴۲میلیون تومان خواهد بود.به گفته وی، حداکثر تسهیلات اعطایی براساس تقسیم‌بندی جغرافیای در شهر تهران، شهرهای بزرگ و سایر شهرها توسط بانک مرکزی تعیین خواهد شد و حداکثر تسهیلات اعطایی با توجه به تقسیم‌بندی جغرافیایی (شهر تهران، شهرهای بزرگ و سایر شهرها) برای حساب‌های افتتاحی طی سال ۱۳۹۷به ترتیب در پایان سال پانزدهم بالغ بر ۲۱۳، ۱۷۷و ۱۴۲میلیون تومان، در پایان سال ششم به ترتیب بالغ بر ۱۰۰، ۸۳ و ۶۶ میلیون تومان و در پایان سال پنجم به ترتیب بالغ‌بر ۹۱، ۷۶ و ۶۱ میلیون تومان تعیین شده است.مرادی اظهار کرد: چنانچه دارنده حسابی بخواهد در پایان سال پنجم تا پانزدهم از سقف تسهیلات فوق‌الذکر استفاده کند باید سپرده‌گذاری خود را با مبالغی بیشتر آغاز کند. برای افتتاح‌کنندگان حساب در سال ۱۳۹۷، ضرایب لازم برای استفاده از سقف تسهیلات در پایان سال پنجم ۱۷/ ۷ برابر حداقل واریزی ماهانه در شهر تهران، ۹۸/ ۵ برابر حداقل واریزی ماهانه در شهرهای بزرگ و ۸/ ۴ برابر حداقل واریزی ماهانه برای سایر شهرها است.