به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین، براساس بررسی عملکرد صورت‌های مالی سال ۱۳۹۵، از میان بانک‌های حاضر در بورس، تنها چهار بانک از حیث شاخص کفایت سرمایه استانداردهای لازم را دارند و بانک کارآفرین از نظر شاخص کفایت سرمایه بانک‌ها، از استانداردهای لازم در این زمینه برخوردار است. براساس این گزارش، شاخص کفایت سرمایه بانک‌ها از آن جهت حائز اهمیت است که درجه ریسک اعتباری آنها را نشان می‌دهد. براساس تعریفی که در آیین‌نامه کفایت سرمایه مطرح شده، کفایت سرمایه «حاصل تقسیم سرمایه پایه به مجموع دارایی‌های موزون‌شده به ضرایب ریسک بر حسب درصد» است. سرمایه و دارایی‌های بانک دو عامل اصلی تعیین نرخ کفایت سرمایه بانک هستند. براساس استانداردهای «بال یک» حداقل نرخ کفایت سرمایه یک بانک باید ۸ درصد باشد که این نسبت در مقررات بال ۲ به ۱۲ درصد افزایش یافته است. براساس این گزارش، علاوه‌بر بانک کارآفرین، بانک‌های سینا، خاورمیانه و پارسیان نیز از استانداردهای لازم ازنظر شاخص کفایت سرمایه برخوردارند.