شاتا - صدور بیش از 100 هزار گواهی امضای الکترونیکی تا بیست و پنجم اسفندماه سال‌جاری باعث‌شد، اولین بار عملکرد صدور گواهی الکترونیکی از اهداف تعیین‌شده در برنامه سالانه عبور کند. حمیدرضا‌هادی‌پور، معاون زیرساخت کلید عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اشاره به اینکه برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در چند سال گذشته به نهادینه شدن استفاده از گواهی امضای الکترونیکی در کشور منجر شده است، تصریح کرد: مقایسه عملکرد و رشد صدور گواهی‌های الکترونیکی از سال 1390 تاکنون حکایت از رشد سه برابری دراین زمینه دارد. به گفته وی، تعداد صدور گواهی‌های الکترونیکی در سال 90 بالغ بر 25هزار گواهی بوده که این رقم تا بیست و پنجم اسفندماه سال‌جاری به 100 هزار گواهی ارتقا پیدا کرده است.