نشست‌‌‌‌های وزارتی اوپک و اوپک‌‌‌‌پلاس از طریق ویدئوکنفرانس برگزار می‌‌‌‌شوند