وزیر ارتباطات: خرابکاری در شبکه فیبر نوری ترمیم شد