این رویداد نوآورانه چند هدف را دنبال می‌کند. ایجاد زمینه‌ای برای افزایش سطح سواد سلامت روان در میان دانشجویان، ایجاد نشاط و سلامت اجتماعی در بین دانشجویان، ترویج فرهنگ خلاقیت، کار تیمی و کارآفرینی، هم‌گام شدن سیستم دانشگاه با نوآوری‌های فناوری و ارتقای خدمات الکترونیک به دانشجویان و ایجاد زمینه‌ای برای گردهمایی دانشجویان رشته‌های مختلف فناوری اطلاعات، از اهداف مهم راه‌اندازی این رویداد است. کاهش هزینه‌های خدمات سلامت روان و سایر هزینه‌ها با بهره‌گیری از فناوری‌های الکترونیک و افزایش کیفیت و دسترس‌پذیری افراد به خدمات سلامت روان با بهره‌گیری از فناوری‌های الکترونیک از دیگر اهداف راه‌اندازی این رویداد مهم است.  محورهای اصلی این رویداد، سواد سلامت روان و خودمراقبتی، آسیب‌های روانی اجتماعی (افسردگی، خودکشی، آزار و اذیت‌های سایبری، مصرف مواد و...)، مشاوره‌های الکترونیک، Game و سلامت روان و ابزارهای پیشگیری دیجیتال در حوزه روان ذکرشده است. در این رویداد ۱۰۰ تا ۱۲۰ نفر از دانشجویان دانشگاه‌های منطقه یک وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (دانشجویان همه رشته‌ها و همیاران سلامت) شرکت خواهند کرد.