به گمان او، از یک‌سو خواننده باید به مورخ اعتماد کند و از او سند و مرجع و پانوشت نخواهد و از سوی دیگر، مورخ نیز نباید مطالبی را که به صحتشان اطمینان ندارد، در کتاب خود بیاورد تا صرفا با آوردن منبع در پانوشت، مسوولیت آن را به گردن دیگران بیندازد.تبیین رابطه خبرنگاری حرفه‌ای با کار تاریخنگار، از دیگر ویژگی‌هایی است که در اندیشه و سبک تاریخ‌نگاری کارلایل حائز اهمیت است.اما از همه مهم‌تر اینکه: به باور کارلایل، تاریخ را قهرمانان و نخبگان می‌سازند و همانان مستحق رهبری جامعه‌اند و اساسا تحول در تاریخ توسط شخصیت‌های بزرگ ایجاد می‌شود. این مورخ شهیر ۵ فوریه ۱۸۸۱ درگذشت.