شاهزادگان قاجار نخستین دانشجویان دارالفنون بودند. در دارالفنون اصول علمی جدید و دانش‌های مهندسی، پزشکی و فنون به جوانان آموزش داده می‌شد و بسیاری از معلم‌های آن از اروپا و به‌ویژه از کشورهایی چون اتریش، اسپانیا، ایتالیا و فرانسه به‌کار گرفته شده بودند.پس از برکناری امیرکبیر، با وجود مخالفت‌های میرزا آقاخان نوری، مدرسه کار خود را ادامه داد. ساختمان دارالفنون در خیابان ناصرخسرو در مرکز شهر تهران جای گرفته است. سومین روزنامه و اولین روزنامه رسمی دولت ایران وقایع‌اتفاقیه بود که اولین شماره آن روز جمعه در ۱۸ بهمن ۱۲۲۹ خورشیدی در سال سوم سلطنت ناصرالدین‌شاه قاجار انتشار یافت. انتشار این روزنامه در راستای اهداف امیرکبیر برای انجام تغییراتی بنیادین در ایران به منظور گام برداشتن در مسیر پیشرفت صورت گرفت. به دستور امیرکبیر اشتراک این روزنامه برای هریک از افرادی که از دستگاه دولتی بیش از ۲۰۰ تومان حقوق می‌گرفتند اجباری بود. در این روزنامه، اخبار داخلی شامل خبرهای مربوط به دربار، عزل و نصب‌ها، اعطای مقام‌ها، نشان‌ها و امتیازات چاپ می‌شد.

امیرکبیر مدت زمان زیادی مسوولیت این روزنامه را برعهده نداشت؛ زیرا در سال ۱۲۳۰ خورشیدی کشته می‌شود و با قرار گرفتن مسوولیت روزنامه برعهده افراد دیگر، تمام برنامه‌ها و آرزوهای امیرکبیر به باد می‌رود.امیرکبیر زمانی مقام صدارت را برعهده گرفت که خزانه دولت تهی شده بود، بنابراین سروسامان دادن به اوضاع مالیه ایران یکی دیگر از خدماتی بود که امیرکبیر در زمان خود انجام داد.یکی از مهم‌ترین اقدامات او کاهش حقوق شاه و از سوی دیگر قطع دریافتی‌های بی‌حساب و کتابی بود که توسط درباریان و فرمانده‌های نظامی صورت می‌گرفت. او برای سامان دادن به اوضاع مالی کشور قوانین دریافت مالیات را سروسامان داد و از همه مهم‌تر اینکه با رشوه‌خواری بی‌رویه‌ای که در آن زمان در دربار رایج بود، مبارزه کرد.

امیرکبیر به اصلاح وضع چاپارخانه دولتی پرداخت؛ به‌صورتی‌که آماده حمل‌ونقل محصولات پستی به اقصی‌نقاط کشور شد. میرزاتقی‌خان هنگامی به صدارت رسید که امور لشکری نابسامان و سازمان داخلی کشور از هم گسیخته و هرج‌‌ومرج و ملوک‌الطوایفی در سراسر کشور حکمروایی داشت و فرمانداران در شهرستان‌ها هریک خود را پادشاهی می‌دانستند و بی‌نظمی در همه امور رواج داشت. امیرکبیر به ارتش سرو سامان داد و مشق و دروس ارتشیان و تسلیحات آنها را پایه‌گذاری کرد. رسم بخشیدن مناصب بی‌شغل را برانداخت و معیار ترفیع صاحب‌منصبان، شایستگی ایشان گشت. مهمات‌سازی در زمان او رشد کرد و توپ‌ریزی و باروت‌سازی تبریز دوباره رونق گرفت.