وی با اندیشه آزادی‌خواهی وارد کمیته غیرت کرمانشاه شد و در کنار عده‌ای از آزادی‌خواهان کرمانشاه مانند حاج‌آقا محمد مهدی، میرزاعلی خان سرتیپ خانه خراب، ابوالفتح میرزا دولتشاهی و... به فعالیت پرداخت. هنگام برخورد مشروطه خواهان و مستبدان در کرمانشاه، همراه ۲ هزار تن از آزادی‌خواهان در کنسولگری انگلستان در کرمانشاه دست به تحصن زد. پس از رفع تحصن همراه برادرخوانده‌اش، حسین‌خان کلاهی عازم تهران شد. در قم از به توپ بستن مجلس و اشغال تهران به دست قزاق‌های لیاخوف آگاه شد و از آنجا به تبریز رفت و به آزادی‌خواهان از جمله ستارخان و باقرخان پیوست. او و همرزمانش نقش مهمی در شکستن حصر ۱۰ ماهه تبریز و پیروزی مشروطه‌خواهان داشتند.